[PyCon China 2019] Python 虚拟环境和依赖管理工具大乱斗 - 李辉

科技演讲·公开课2019-09-26 09:18:47
--播放 · --弹幕未经作者授权,禁止转载
-- --
稿件投诉
PyCon China 2019 上海场闪电演讲。 幻灯片:http://greyli.com/slides/pyconchina2019-venv 演讲介绍:http://greyli.com/pyconchina-2019-lighting-talk-venv/
评论
相关推荐
2019Web全栈架构师第九期71:52:15