H1Z1 - 45杀 单人五排 枪王之王之单枪匹马 - 45 Kills Solo 5s

3318播放 · 45弹幕2017-03-12 09:12:35
投币 30
稿件投诉
记笔记
视频玩家:staylifted 玩家Twitter:twitter.com/stayliftedh1z1 玩家直播地址:Watch live at https://www.twitch.tv/stayliftedtv 玩家游戏设置: 游戏外设置:【鼠标灵敏度: 800 DPI】 游戏内设置:【鼠标灵敏度 - 8%】【 鼠标瞄准镜灵敏度 - 6%】 【瞄准鼠标灵敏度 - 6%】 游戏设置文本下载地址:User Options: http://pastebin.com/k5GKeaq5
评论
《云顶之弈》图文、视频资讯和攻略创作者
相关推荐
传递欢笑,发扬沙雕!