[CVPR2019 Oral]3D-SIS:基于RGB-D扫描的三维语义实例分割

713播放 · 0弹幕2019-03-08 12:14:53
1 21
稿件投诉
记笔记
https://youtu.be/IH9rNLD1-JE CVPR2019 Oral paper: https://arxiv.org/abs/1812.07003,项目:https://niessnerlab.org/projects/hou20183dsis.html 更多请关注github项目:https://github.com/extreme-assistant/cvpr2019 和微信公众号 extrememart
评论
专注计算机视觉前沿技术干货分享,微信公众号:极市平台
相关推荐
人工智能:图像分割
人工智能:图像分割
2209 播放 · 11 弹幕
千元寻找B站说书人!
赛事库 课堂 2021拜年纪